CO JE KINEZIOLOGIE?KINEZIOLOGIE

Kineziologie se zabývá studiem dynamiky lidského pohybu a jeho složek (anatomických, fyziologických, neurologických, biochemických, biomechanických, neuromotorických, psychologických) v interakci s prostředím. Zjednodušeně lze kineziologii definovat jako lidskou kinetiku, neboli vědecké studium lidského pohybu. Termín „kineziologie“ vznikl z řeckého slova „kinesis“, což znamená „hýbat se“.

Kineziologie se skládá z několika studijních oborů, z nichž každý sám o sobě tvoří samostatnou profesi. Jedná se například o fyziologii, biomechaniku, neurologii atd.


KINEZIOLOG

Kineziologové jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci na lidský pohyb. Využívají nejnovější vědecké poznatky k tomu, aby prostřednictvím cíleného cvičení podporovali zdraví a pohodu -  předcházeli a zvládali zranění; optimalizovali lidský výkon na pracovišti, v klinickém prostředí, ve sportu a fitness; nabízeli pohyb jako prostředek prevence chronických onemocnění.

Mezi chronická onemocnění patří:
 • Vertebrogenní potíže (bolesti zad)
 • Obezita
 • Diabetes mellitus (I. a II. typu)
 • Ateroskleróza
 • Hypertenze
 • Ischemická choroba srdeční – ISCH (infarkt myokardu, angina pectoris)
 • Cévní onemocnění mozku (cévní mozková příhoda - CMP)
 • Osteoporóza
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Onkologická onemocnění
 • Chronická respirační onemocnění (astma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc, pozátěžové astma)
 • Degenerativní choroby (Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, demence, Alzheimerova choroba)

Nejedná se ovšem pouze o prevenci, ale také o nedílnou součást léčby.

Kineziolog je schopen:
 • Diagnostikovat a analyzovat zdatnost.
 • Vytvářet, řídit a realizovat v rámci primární, sekundární a terciární prevence intervenční pohybové a výživové programy.
 • Řídit a realizovat kondiční a regenerační programy.

Kineziologické intervence jsou rozmanité a zaměřují se na všechny bez ohledu na věk nebo na to, zda jsou či nejsou postiženi zdravotními problémy. Mezi cílové skupiny patří:

Asymptomatické populace (bez příznaků nebo patologie):
 • Dospělí obecně, včetně těhotných žen
 • Specifická klientela (např. polovojenské a vojenské služby, dělníci, astronauti)
 • Sportovci
 • Děti a dospívající studenti
 • Senioři a stárnoucí populace

Symptomatické a speciální populace s klinickými stavy:
 • Metabolické stavy
 • Kardiovaskulární stavy
 • Plicní stavy
 • Neurologické stavy
 • Problémy pohybového aparátu
 • Duševní zdraví a psychiatrické diagnózy
 • Jiné stavy (např. chronická bolest, smyslové poruchy)SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ODBORNÍKY

Zdraví člověka bývá ovlivněno více faktory současně, proto interdisciplinární a kooperativní přístup poskytuje klientům vyšší kvalitu služeb. Kineziologové často úzce spolupracují s dalšími odborníky na vývoji intervenčních programů.

image

Kineziologická profese vyplňuje prostor mezi běžným tréninkem a zdravotnickým zásahem (lékařem či fyzioterapeutem). A to v obou směrech. Nejprve funguje jako účinná prevence tak, aby se klient k lékaři či fyzioterapeutovi vůbec nemusel dostat. Pokud se k němu již dostane, je zraněn nebo mu je diagnostikována nemoc, zajišťuje přechod zpět k běžnému tréninku/běžným činnostem.
 
Kineziolog může svou prací značně přispět k ulehčení břemene, které v současnosti leží na zdravotnících. 

Většina zdravotnických profesí podporuje své pacienty k pohybové aktivitě. Nicméně kineziolog je jediný odborník, který používá pohybovou aktivitu jako hlavní prostředek k podpoře zdraví.ROZSAH KINEZIOLOGICKÉ PRAXE

Kineziolog má odborné znalosti z oblastí, které jsou uvedeny níže. Na základě těchto poznatků je schopen vytvořit individualizované intervenční pohybové programy, které podporují zdraví ve všech fázích lidského života.

  • Diagnostika pohybového systému – kineziolog zná ideální pohybové vzory ve vývoji jedince a je schopen je diagnostikovat. Zároveň dokáže aplikovat tyto poznatky do tvorby pohybových programů pro oslabené jedince či pro vrcholové sportovce.

  • Kondiční trénink – kineziolog zná specifika kondičního tréninku všech věkových kategorií, od kondiční přípravy dětí a mládeže přes výkonnostní (sportují) populaci až k vhodným cvičebním programům pro různé skupiny seniorů. Kineziolog také pracuje s lidmi, kteří mají zdravotní omezení. Jedná se například o osoby s chronickými neinfekčními onemocněními (hypertenze, diabetes, obezita atd.) nebo se speciálními potřebami (tělesná a mentální postižení). Na základě výsledků testů zdatnosti je schopen navrhnout optimální kondiční program pro zlepšení kvality života u všech osob.

  • Ergonomie – kineziolog analyzuje pracoviště, posoudí rizika konkrétní činnosti v zaměstnání nebo úkonů prováděných v běžném životě.  Nejprve zhodnotí vhodnost pracovní pozice a poté navrhne úpravy ke snížení opotřebení pohybového aparátu.

  • Psychologie – kineziolog chápe základní principy psychického vývoje jedinců všech populačních skupin. Dokáže rozpoznat a hledat řešení životních křižovatek (milníků) ve vývoji člověka, ať už se jedná o ty očekávané (např. zralost pro školu nebo odchod do důchodu) či neočekávané krize. Zároveň si je vědom faktorů, které pozitivně nebo negativně působí na lidské zdraví (nemoc). Tyto poznatky aplikuje do pohybových intervencí.

  • Výživové poradenství – kineziolog chápe úlohu výživy v prenatálním (doba mezi početím a narozením) i postnatálním (po narození) vývoji člověka. Je si například vědom vlivu výživy matky v době před otěhotněním, v době těhotenství (tzv. programming) na prenatální vývoj dítěte. Také si je vědom rozdílů v potřebách výživy v jednotlivých obdobích života a rizik s nimi spojených (např. poruchy příjmu potravy). Je schopen vytvořit plán změn v oblasti výživy.

  • Neurofyziologie a neuropatologie, Anatomie, Sociologie, Zátěžová diagnostika

V oblastech nad rámec kineziologické praxe jsou klienti vždy odkazováni na příslušné akreditované zdravotnické pracovníky. Kineziologové jsou schopni poskytnout základní poradenství v souvisejících oborech, jako je například výživa. V některých případech ovšem  vzdělání kineziologa a získané kompetence nestačí k tomu, aby byly zohledněny všechny nuance. Proto jsou v případě potřeby klienti odkazování na odbornou zdravotní péči nebo např. na nutričního terapeuta.

Kontaktujte nás


Další možnosti kontaktu:

TELEFON
+420 737 160 341

EMAIL
info@cakin.cz

image